Salgs- og leveringsbetingelser

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

Priser

EMKA KEMI ApS leverer til de priser, der fremgår af EMKA KEMIs til enhver tid gældende prisliste. EMKA KEMI tager udtrykkeligt forbehold for priser og leveringsbetingelser, der kan ændres af EMKA KEMI indtil levering har fundet sted. Alle priser er angivet ekskl. moms.Levering

Levering sker i mangel af anden skriftlig aftale ab fabrik. Påtager EMKA KEMI sig at levere varen for køber, sker dette ufranko og fragtudlæg debiteres køber. Ved ordrer under kr. 4.800,00 (ekskl. moms) pålægges fragtomkostninger og et ekspeditionsgebyr på kr. 300,00. Ved hasteordrer påregnes hastetillæg uanset ordrestørrelse. Ved levering uden for normal kontortid beregnes et omkostningstillæg. Varerne aflæsses efter købers instruktion, ved rampe eller i tank. Ved aflæsning på byggeplads aflæsses varerne på fast vej (asfalt eller beton). Køberen har ansvar for, at alle forhold på det anviste aflæsningssted er lovlige og forsvarlige, og at evt. adgangsvej er bæredygtig. Varerne henstår fra leveringen for købers regning og risiko.Betaling

Netto kontant med mindre andet aftales. Ved betaling efter forfaldsdato beregnes rente med 1,5 % pr. påbegyndt måned.Returnering

Returnering af varer kan alene ske efter forudgående skriftlig aftale med EMKA KEMI, og skal ske inden en måned efter levering. EMKA KEMI’s accept af returnering af varer er betinget af, at varer og emballage er i samme stand som ved levering. Ved kreditering af returvarer beregnes et fradrag på 10 % af fakturaværdien. Engangspaller betragtes som en vare, men tages ikke retur. Bestillingsvarer tages ikke retur. Kun særskilt faktureret retur-emballage modtages retur, og kun såfremt emballagen er tømt og i øvrigt uskadt. Samtlige udgifter ved vare- og emballagereturnering er EMKA KEMI uvedkommende.Reklamation

Køber skal inden for en uge efter modtagelsen af varen skriftligt underrette EMKA KEMI om mangler ved den leverede vare. Ved rettidig reklamation er EMKA KEMI berettiget til at efterlevere manglende kvantum og ved evt. kvalitetsmangel eller fejllevering at foretage omlevering.Ansvar

De oplysninger og måleværdier, som fremgår af produktinformationerne og brugsanvisningen på emballagen, er vejledende og angivet ud fra idealbetingelser. Der bør foretages en indledende afprøvning med produktet under de aktuelle forhold, inden der arbejdes videre med større mængder. EMKA KEMI påtager sig intet ansvar, hvis produkterne ikke anvendes som foreskrevet, eller hvis de bruges under ekstreme betingelser.

EMKA KEMI er ikke ansvarlig for indirekte tab, herunder driftstab, tidstab, avancetab eller lignende (ej heller tab som følge af omgørelse af udført arbejde vedrørende det af EMKA KEMI leverede produkt). EMKA Kemi´s ansvar begrænses således i ethvert tilfælde til efterlevering og/eller omlevering af det leverede produkt.

Såfremt der måtte blive pålagt produktansvar over for andre end køberen, er køberen forpligtet til at holde EMKA KEMI skadesløs i samme omfang, som EMKA KEMI’s ansvar er begrænset i henhold til nærværende bestemmelser.

Den vejledende assistance, der ydes af EMKA KEMI, har alene til formål at bistå køberne med de erfaringer, EMKA KEMI til enhver tid har opnået med hensyn til produkternes rette anvendelse. EMKA KEMI’s afprøvninger foregår under ideelle laboratoriemæssige forhold, hvorfor der i praksis altid skal foretages indledende forsøg under de aktuelle betingelser. Eventuelle referenceområder må ikke fjernes.

Da EMKA KEMI kun er leverandør, påtager EMKA KEMI sig ikke noget ansvar som projekterende arkitekt, rådgivende ingeniør, udførende håndværker eller lignende, uanset om EMKA KEMI måtte have bistået køber med sine erfaringer jf. ovenfor eller på anden måde.Nødtelefon

Giftlinjen: +45 82121212, 24 timers service 7 dage om ugen.

International emergency number: +49 180 2273-112Værneting og lovvalg

Tvistigheder i anledning af leverancer fra BASF og alt som har sammenhæng hermed skal afgøres ved retten i København i henhold til Dansk Ret, idet reglerne i Den Internationale Købelov (Convention on contracts for the International Sales of Goods) ikke finder anvendelse på retsforholdet.
København, d. 17. december 2017

Ret til ændringer uden varsel forbeholdes. Der tages forbehold for trykfejl.